top of page
black.png
  • noam661

ערים מודרניות מדַווחות 4-5.6


בפורום בינלאומי שקיימנו בתיאטרון הבימה בהשתתפות נציגי ערי מורשת מודרנית דנו בגישות חדשניות לניהול עירוני, ששואפות לאזן באופן מיטבי בין צרכי הפיתוח העכשוויים לבין שימור ההיסטוריה הייחודית של כל עיר. הפורום דן גם בהרחבת מושג השימור, כך שיכלול לא רק את ההיבטים הפיזיים והאדריכליים של העיר, אלא גם שיקולים תרבותיים וקהילתיים.

הפורום אירח נציגים מערי מורשת מרחבי העולם למרתון הרצאות פתוח לקהל: ברזיליה (ברזיל), אסמרה (אריתראה), גדיניה (פולין), לה-האבר (צרפת), וילנה (ליטא), מנצ’וריה (סין) ותל אביב. הדוברים הציגו את עירם, את המורשת המודרנית המאפיינת אותה ואת סוגיות השימור האדריכלי והתרבותי שעמן העיר מתמודדת.

היום השני של הכנס הוקדש לדיונים מקצועיים בהשתתפות נציגי הערים ונציגי ארגון UN-Habitat והמרכז למורשת עולמית. המשתתפים דנו באתגרי שימור מורשת אדריכלית וזהות תרבותית במטרה לגבש מודל אפקטיבי לניהול ערי מורשת, לייסד פורום ערים מודרניות היוזם פעילויות משותפות ולאמץ כלים למחקר, ניהול והנגשה של המורשת המודרנית.

במסגרת הכנס הוצגו מקרי בוחן מקומיים, הנוגעים לניהול עיר מורשת: אמצעים חדשים לתיעוד וניתוח בניינים היסטוריים, מיפוי שכבות היסטוריות עירוניות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות לייצוג וניתוח המרקם העירוני באמצעות שיתופי פעולה טכנולוגיים. שיתוף הפעולה עם מרכז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל ומשרד האדריכלים +AN הוצג באולם המבואה של הכנס.

הפורום בשיתוף מרכז העיר הלבנה, מחלקת השימור בעיריית תל אביב-יפו והתכנית בעיצוב אורבני בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים.


bottom of page