top of page
black.png
  • noam661

התכנית החינוכית - תערוכות סיום שנת הלימודים הראשונה 15-22.6


התכנית החינוכית השלימה את שנתה הראשונה עם תערוכות סיום בחמשת בתי הספר בעיר הלבנה שבהם פעלנו השנה: תל נורדאו, גבריאלי, גרץ, היובל ובלפור. בתערוכות הוצגו עבודותיהם של 500 התלמידים שהשתתפו בתכנית, אשר הדגישו את תיאור תהליך הלמידה: רישומים, ציורים, שרטוטים וטקסטים, המתעדים את מסעם במהלך השנה ואת חוויותיהם מהחיים בתל אביב.

הסטודיו הפתוח של מרכז העיר הלבנה ישוב לפעילות בתחילת שנת הלימודים הבאה.


bottom of page