top of page
black.png
  • noam661

התכנית החינוכית - תערוכות סיום שנת הלימודים הראשונה 15-22.6


התכנית החינוכית השלימה את שנתה הראשונה עם תערוכות סיום בחמשת בתי הספר בעיר הלבנה שבהם פעלנו השנה: תל נורדאו, גבריאלי, גרץ, היובל ובלפור. בתערוכות הוצגו עבודותיהם של 500 התלמידים שהשתתפו בתכנית, אשר הדגישו את תיאור תהליך הלמידה: רישומים, ציורים, שרטוטים וטקסטים, המתעדים את מסעם במהלך השנה ואת חוויותיהם מהחיים בתל אביב.

הסטודיו הפתוח של מרכז העיר הלבנה ישוב לפעילות בתחילת שנת הלימודים הבאה.

לכתבה מתוך TimeOut תל אביב


bottom of page