top of page
הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה תא/9077 | רובעים 4-3, תל–אביב-יפו

הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה תא/9077 | רובעים 4-3, תל–אביב-יפו

מאת אדר' ד"ר קרן מטרני 

ניהול המחקר: הדס נבו־גולדשברט, אדריכלית שימור בכירה, מחלקת השימור, עיריית תל־אביב–יפו 


"העיר הלבנה - התנועה המודרנית"" של תל-אביב הוכרזה בשנת 2003 כאתר מורשת תרבות עולמית על פי ""האמנה להגנה על מורשת עולמית"" של ארגון אונסקו. באזור ההכרזה נשמר צביונו הייחודי של המרקם הבנוי המייצג באופן יוצא מהכלל יישום של המגמות היצירתיות של המודרניזם באדריכלות בראשית המאה ה-20 בהתאמה לתנאים האקלימיים והמסורות המקומיות. עיריית תל-אביב-יפו התחייבה להמשיך ולשמור על הערך האוניברסלי עבור הדורות הבאים ולהבטיח הגנה על ההומוגניות והשלמות האדריכלית באזור ההכרזה. ההנחיות לעיצוב מבנים באזור ההכרזה נועדו להגן על מאפייני המרקם הבנוי והשפה האדריכלית באזור ההכרזה במסגרת בבחינת בקשות להיתרי בנייה מכוח תוכניות הרובעים תא/ 3616א – רובע 3 ותא/3729א – רובע 4. מטרות ההנחיות הן ליצור שקיפות וודאות בכל הנוגע להוצאת היתרי בנייה באזור ההכרזה ולקדם מודעות לערך האוניברסלי ולצביון הייחודי של אזור ההכרזה באמצעות הצגת מאפייני המרקם הבנוי, השפה האדריכלית והערכים של אזור ההכרזה. ההנחיות גובשו על ידי צוות היגוי רחב במינהל ההנדסה על עיריית תל אביב יפו, ואושרו על ידי ועדת השימור העירונית והוועדה המקומית.". 


לחצו כאן לצפייה בממעבדת המחקר: לבן על לבן – מעצבים עתיד בעיר ההיסטורית / ד"ר קרן מטרני בהרצאה מקוונת

bottom of page