top of page

מניפסט השדה העירוני

1.12.2022-8.7.2023

בתערוכה השישית בחדר הפרויקטים חברי סטודיו MA מבקשים לדמיין מחדש את המרחב הציבורי ואת יחסי הגומלין בין האדם, הטבע והעיר באמצעות התבוננות קרובה במיני עשבים שוטים מקומיים, שרדניים ודחויים. המניפסט העומד בלב התערוכה נוצר מתוך תחושת דחיפות לנוכח תופעות של הצטופפות העיר וצמצום המרחב הציבורי,שהם תוצאה של מגמה עולמית ומקומית של פיתוח יתר והפרטה, ולנוכח המשבר האקולוגי העולמי, כאשר מסתמן שהאדם הפך ל"כוח טבע" המשפיע על הסביבה. 

סטודיו MA פונה לכל מי שנוכח ופועל במרחב הציבורי באמצעות מיצב חושי של התנגדות פרפורמטיבית, המבקש לעורר את הדמיון לאפשרויות מרחביות חדשות, גמישות ופתוחות, שיש בהן מקום לאַחר ולמִשתנה. זהו ניסיון לעורר תודעה רחבה ואחריות שיתופית ולהניח יסודות לשיח מושגי ומעשי חדש על אודות מערכת תכנון מכלילה, שמעניקה חשיבות מכרעת לטבע ולצרכים האנושיים הנפשיים הבסיסיים - השדה העירוני.  


מהי העיר הלבנה? #6  

מניפסט השדה העירוני 

סטודיוMA : פרופ' יעל מוריה, אדר' עדי לוי טראו, אדר' נוף אמיר לוטן, אדר' נוף עלא שלחת, מעצבת אולגה סטנדיוק וצוות המשרד 

אמנית אורחת: נירית בנימיני בן-מאיר 

אוצרת: סברינה צגלה 

פתיחה: יום ה', 1.12.2022, בשעה 20:00  

משך התערוכה: 1.12.2022-8.7.2023  

תודות: שחם אריכא, אקרשטיין, משתלת הוכברג  


סטודיו MA הוא פלטפורמה שיתופית למחקר רב־תחומי: אקטיביזם מרחבי, אירועים עירוניים, תערוכות, קיימות ועיצוב מכליל. הסטודיו פועל כחלק אינטגרלי ממוריה אדריכלים, משרד לאדריכלות נוף עם ניסיון מתמשך בתכנון המרחב הציבורי. צוות הסטודיו מסייע לרשויות ולקהילות בתכלול אתגרי תכנון היברידיים מורכבים במרחב העירוני, ומעצב מרחבי חיים כקוד פתוח הנתון לפרשנות, הפעלה ושינוי על ידי המשתמשים. לשם כך הצוות מפתח וחוקר כלים נופיים, אקולוגיים ומבניים.  


נירית בנימיני בן־מאיר, אמנית מעצבת וחוקרת. עבודתה ממזגת מערכות אקולוגיות וטכנולוגיה כדי לאתגר את התפיסה האנושית והמבט על אודות יחסי כוח, ביואתיקה והשלכות עידן האנתרופוקן.   


על חדר הפרויקטים:

 *התערוכה "מניפסט השדה העירוני" מוצגת בחדר הפרויקטים בבית ליבלינג, מרחב שמזמין יוצרות ויוצרים מתחומים שונים לקחת חלק פעיל בחקירה ביקורתית של השאלה "מהי העיר הלבנה?", כחלק ממחקר אלטרנטיבי, שיתופי ומתמשך, שמתייחס אל העיר הלבנה כאל פלטפורמה לדיון עכשווי על שימור, עירוניות, זהות ותרבות בעיר. חדר הפרויקטים הוא הקצה הפתוח של תערוכת הקבע בבית ליבלינג, המגוללת את סיפורה של העיר הלבנה כנקודת מוצא לסיפור מתהווה. זוהי הזדמנות להפנות את השאלה לציבור היוצר, להציג נקודות מבט שונות ונרטיבים חלופיים. העבודות המוצגות בחדר הפרויקטים נבחרו בהליך של "קול קורא" פתוח.

bottom of page