top of page
סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך ראשון

סקר מערכות כניסה בעיר הלבנה: הגינה, החצר ואולם המבואה – כרך ראשון

מאת ד״ר עדה ויטורינה סגרה 

ניהול המחקר: עדי רוז, אדריכלות שימור בכירה, מחלקת השימור, עיריית תל־אביב–יפו 


נושא המחקר הוא מרחבי הכניסה לבנייני המגורים בעיר הלבנה. המחקר מתמקד הן בבניינים על עמודים, הנחשבים כחלק מהסגנון הבינלאומי המקומי המאוחר, והן בבנייני דירות ללא עמודים, המוגדרים כחלק מהסגנון הבינלאומי המקומי המוקדם. המחקר בוחן את שלושת האלמנטים המרכיבים את הכניסות לבניינים בעיר הלבנה: הגינה, החצר והמבואה.

bottom of page