top of page

חומרים משמרים: פרק א'

20.07.2023 - 29.04.2024

מהי העיר הלבנה #007  

חומרים משמרים: פרק א'  

ליהיא ברגר  


פתיחה: יום חמישי, 20 ביולי 2023, 20:00  

התערוכה נמשכת עד 29 באפריל 2024  


אוצרת: אדר' סברינה צגלה  

מהי העיר הלבנה #007   


לנוכח כמות המבנים הנהרסים בעיר במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), ומול הקצב שבו העיר מתחדשת והופכת את עורה, מבקשת המעצבת  ליהיא ברגר לא רק להשיב את תחושת הערך לחומר קיים, אלא גם לשמר זיכרון של מקום באמצעות שימוש חוזר בחומרים ובאביזרים המרכיבים את המבנים הנהרסים.  


התערוכה "חומרים משמרים: פרק א'" מעניקה מבט חדש על הריסה, על פסולת בניין ועל שימור. מה אם כל החומרים שנחשבים כיום פסולת בניין היו יכולים לחזור למעגל הצריכה ולהרכיב את הבתים והערים בהם נחיה בעתיד? איך כרייה אורבנית יכולה לעזור לשמר את המורשת הבנויה?  


ברגר עוסקת בשימור זיכרון של מבנים שאינם לשימור, אלה שנהרסים. בתערוכה, פרי המחקר שערכה, היא מאירה את רגעי הפירוק וההריסה של בניינים בעיר, ובוחנת אותם מנקודת מבט חומרית. כשלב ראשון בתהליך מתמשך, מציעה ברגר לחזור ולהשתמש באביזרי קצה, כמו ידיות, פרזולים, צירים ומוצרי מתכת נוספים, שאנרגיה רבה מושקעת ביצורם, אך השימוש החוזר בהם פשוט.   


לשימוש חוזר באלמנט קיים יש השפעה מכרעת על טביעת הרגל האקולוגית; הוא חוסך את האנרגיה המושקעת במחזור או בכרייה של חומר חדש, בעיבודו ובשינוע גלובלי שלו. לצד ההשפעה הסביבתית, נושא עמו החומר הקיים ערכים תרבותיים, עיצוביים, חברתיים והיסטוריים שמרכיבים את המבנים בהם אנו חיים כיום.   


התערוכה "חומרים משמרים: פרקא'" מציעה לחשוב מחדש על הריסה ופירוק כצורה אדריכלית וכחלק מתהליך התכנון והבנייה; והיא מהווה קריאה לפעולה ציבורית מתמשכת לשימור החומר הקיים והמורשת הבנויה הנעלמת של העיר.   


התערוכה היא התערוכה השביעית בחדר הפרויקטים בבית ליבלינג. כפלטפורמה לשיח עכשווי על שימור, עירוניות, תרבות וזהות בעיר, מוזמנים יוצרים מתחומים שונים להתייחס בחדר לשאלה מהי העיר הלבנה? זהו פרויקט המשכי וסדרתי, והוא הקצה הפתוח של תערוכת הקבע המספרת את סיפור העיר הלבנה; ונקודת מוצא לדיון בנושאי השעה בעיר.

bottom of page