top of page

ממעבדת המחקר: רמת אביב אלפא / אדר׳ ערן וקסלר מצוות תכנון צפון בעיריית תל־אביב–יפו

6.7.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 84675850207

מחיר

עכבר העיר או עכבר הכפר? קיפוד מצוי או קיפוד מדבר? למה לבחור כשאפשר גם וגם. בתקופה של משבר כלכלי ומצוקת דיור, דור המייסדים ניסח אבטיפוס לעירוניות אחרת: "עיר 15 הדקות" – שכונת קיבוץ ירוקה, קהילתית ומגוונת. כיצד ניתן לפתח ולשמר את ה"גם וגם"? אדריכל ערן וקסלר ישוחח על האתגרים, על החזון המתחדש ועל הדברים שניתן ללמוד משכונת רמת אביב א. או בשתי מילים: הקיבוץ לאן? אדר׳ ערן וקסלר הוא מתכנן עיר בכיר בצוות תכנון צפון של עיריית תל־אביב–יפו

אירועים נוספים
bottom of page