top of page
קיימות תל אביב יפו שקוף_edited.png
5A8A9972 (1).jpg

קול קורא - 
הקמת דוכן ביריד שיפוצים ירוקים לבניין המשותף

גופים המציעים שירותים לבנייני מגורים, המקדמים אורח חיים מקיים, שיתופיות, איכות סביבה, והתיעלות אנרגטית מוזמנים להצטרף ליריד המשך של "הבניין עולה לגג" שיתקיים בבית ליבלינג – מרכז העיר הלבנה בתאריך ה-09/11/22 משעות אחה"צ ועד הערב.

היריד יעסוק באפשרויות הטמונות בשיפוץ דירות מגורים ובניינים בדגש על שיפוץ חזיתות, ובמרחבים המשותפים בבניין המאפשרות התיעלות אנרגטית של הבניין, שיפור סביבת האקלים בבניין, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ולאדם, קהילתיות וכן הלאה. חברות המעוניינות בכך, יוכלו להציע את השתתפותן ביריד ולקחת חלק בפעילות.

בית ליבלינג, מעודד תכנון הוליסטי של מרחב הבניין אשר מצריך שילוב של כלל העקרונות שצוינו לעיל- מתכנון המרחב המשותף ועד הדירה הבודדת ופועל בשיתוף פעולה עם הרשות לאיכות סביבה וקיימות של עיריית תל-אביב־יפו וכן עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה לקידום תחומי הקיימות בבנייני מגורים בעיר ובקרב התושבים ולאור המהלך העירוני רחב ההיקף של הוצאת צווי ״שיפוץ חזיתות״ עבור כ-1000 מבנים בשנה.

הגופים אשר ישתתפו באירוע יקבלו אפשרות להציב דוכן בגג בית ליבלינג, ובו יסבירו לעוברים והשבים על פועלם, ידגימו ויציעו להם להתנסות עד כמה שניתן במוצרים (במידה והם פיזיים).

תנאי סף להגשת בקשה 

גופים וחברות המציעים מוצרים, מערכות ו/או שירותים לבנייני מגורים המקדמים אורח חיים מקיים, התיעלות אנרגטית, ושימוש בחומרים ידידותיים לאדם ולסביבה. 

תנאים נוספים 

התחייבות להשתתף באירוע בתאריך שנקבע.
המבקש אשר הצעתו תתקבל יהא אחראי לכל הציוד הנדרש להקמת הדוכן ולתצוגה.
 

אופן הגשת ההצעות 

הגשת בקשה להשתתפות תישלח באמצעות דוא"ל binyan.home@gmail.com לא יאוחר מיום 27/10/22 בשעה 12:00 והן תכלולנה את הפרטים כדלהלן:
1. שם וכתובת
2. תמצית פעילות 
3. איש קשר וטלפון ליצירת קשר 
4. פירוט התוכן המוצע להציג בדוכן ושטח התצוגה הנחוץ
5. פירוט ההדגמה המוצעת
6. לוגו בקובץ דיגיטלי [בפורמט JPEG/PNG] עם רקע שקוף

בחירת המשתתפים

  • העירייה תבחר את הגורמים אשר יקבלו אפשרות להציג את פעילותם באירוע בהתאם לאמות המידה שלהלן: בשלות המוצר/השירות; איכות ההדגמה המוצעת למוצר/השירות; חדשנות ומקוריות של המוצר/השירות; ההתייעלות האנרגטית המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע; הוזלת עלות המחייה המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע;  

  • העירייה תהא רשאית לקבוע את תמהיל של המשתתפים לאור שיקולי שטח וסוג פעילות. 

  • העירייה תהא רשאית לקבוע נראות ובולטות שונה לחברות השונות, בהתאם לשיקולי ביקוש, התאמה לקהל היעד, המגוון וייחודיות השירות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

כללי

  • העירייה שומרת לעצמה לבטל את האירוע ו/או לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים בקול קורא זה ו/או לשנות את תנאי קול קורא זה.

  • כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות באירוע יחולו על המבקש בלבד.

  • העירייה שומרת על זכותה לבטל השתתפותו של גוף כלשהו בפרויקט אם לא עמד בהתחייבויותיו כלפי העירייה או אם אינו מקיים את הוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

bottom of page