top of page
קיימות תל אביב יפו שקוף_edited.png

קול קורא
הקמת דוכן ביריד יוזמות ורעיונות מקיימים לבניין המשותף

בית ליבלינג והעיר הלבנה צילום ברק ברינקר _ יולי 2018 (1).jpg

גופים המציעים שירותים לבנייני מגורים, המקדמים אורח חיים מקיים, שיתופיות, איכות סביבה, והתיעלות אנרגטית מוזמנים להצטרף ליריד "הבניין עולה לגג" שיתקיים בבית ליבלינג – מרכז העיר הלבנה בתאריך ה-8/6/22 משעות אחה"צ ועד הערב. בית ליבלינג והרשות לאיכות סביבה וקיימות של עיריית תל-אביב־יפו מפעילות בחודשים האחרונים את תכנית ׳בית.בניין׳ - העוסקת בהיבטים שונים של מושג הבית המשותף ובעידוד יוזמות תושבים ותושבות ליצירת סביבת חיים מטיבה ובריאה וקידום אורח חיים מקיים בבניין. 

 

האירוע מתקיים במסגרת אירועי ׳גג עדן׳; פסטיבל הגגות שמקורו בירושלים. אירועי "גג עדן" נערכים במטרה לחגוג את התהליך שהחל בערים מתקדמות בעולם ובו החלו להקים על גגות העיר מרחבים של מפגשים, שלווה וקהילה, באווירה מקיימת. 

 

היריד יעסוק באפשרויות הטמונות בבניינים משותפים ובגג בפרט אשר מאפשרות קהילתיות, העמקת יחסי שכנות, יצירת שיתופיות, שיפור סביבת האקלים בבניין וכן הלאה. חברות המעוניינות בכך, יוכלו להציע את השתתפותן ביריד ולקחת חלק בפעילות.

 

הגופים אשר ישתתפו באירוע יקבלו אפשרות להציב דוכן בגג בית ליבלינג, ובו יסבירו לעוברים והשבים על פועלם, ידגימו ויציעו להם להתנסות עד כמה שניתן במוצרים (במידה והם פיזיים).

תנאי סף להגשת בקשה 

גופים המציעים מוצרים ו/או שירותים לבנייני מגורים המקדמים אורח חיים מקיים, שיתופיות, איכות סביבה, והתיעלות אנרגטית.

תנאים נוספים 
התחייבות להשתתף באירוע בתאריך שנקבע.
המבקש אשר הצעתו תתקבל יהא אחראי לכל הציוד הנדרש להקמת הדוכן ולתצוגה.

 

אופן הגשת ההצעות 
הגשת בקשה להשתתפות תישלח באמצעות דוא"ל binyan.home@gmail.com לא יאוחר מיום 26.5.22 בשעה 12:00 והן תכלולנה את הפרטים כדלהלן:

  • שם וכתובת

  • תמצית פעילות 

  • איש קשר וטלפון ליצירת קשר 

  • פירוט התוכן המוצע להציג בדוכן ושטח התצוגה הנחוץ

  • לוגו בקובץ דיגיטלי [בפורמט JPEG/PNG] עם רקע שקוף


בחירת המשתתפים

  • העירייה תבחר את הגורמים אשר יקבלו אפשרות להציג את פעילותם באירוע בהתאם לאמות המידה שלהלן: בשלות המוצר/השירות; איכות ההדגמה המוצעת למוצר/השירות; חדשנות ומקוריות של המוצר/השירות; ההתייעלות האנרגטית המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע; הוזלת עלות המחייה המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע;  

  • העירייה תהא רשאית לקבוע את תמהיל של המשתתפים לאור שיקולי שטח וסוג פעילות. 

  • העירייה תהא רשאית לקבוע נראות ובולטות שונה לחברות השונות, בהתאם לשיקולי ביקוש, התאמה לקהל היעד, המגוון וייחודיות השירות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

כללי
העירייה שומרת לעצמה לבטל את האירוע ו/או לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים בקול קורא זה ו/או לשנות את תנאי קול קורא זה.
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות באירוע יחולו על המבקש בלבד.
העירייה שומרת על זכותה לבטל השתתפותו של גוף כלשהו בפרויקט אם לא עמד בהתחייבויותיו כלפי העירייה או אם אינו מקיים את הוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

bottom of page