top of page
לוגו-רשות-(1).png

קול קורא – להקמת דוכן ביריד ׳גינון עירוני בבניין המשותף׳

5A8A7717.jpg

גופים המציעים שירותים לבנייני מגורים ומקדמים אורח חיים מקיים, שיתופיות, איכות סביבה והתייעלות אנרגטית מוזמנים להגיש מועמדות להצטרף ליריד "הבניין עולה לגג" שיתקיים בבית ליבלינג–מרכז העיר הלבנה בתאריך ה-18/05/23 משעות אחה"צ ועד הערב. היריד, שיתקיים בפעם השלישית, יעסוק באפשרויות הקיימות בתחום הגינון האורבני בחצרות ומרפסות בנייני מגורים ובדגש על גינון אקולוגי התומך בטבע המקומי, מעודד שימוש בחומרים ידידותיים לאדם ולסביבה, מסייע בחלחול והשהיית מי גשמים ומציע פתרונות חדשניים לשימוש בחומרי חיפוי, מצעי שתילה, פתרונות איטום ומערכות השקייה. חברות המעוניינות בכך, יוכלו להציע את השתתפותן ביריד ולקחת חלק בפעילות. 

בית ליבלינג מעודד תכנון הוליסטי של מרחב הבניין אשר מצריך שילוב של כלל העקרונות שצוינו לעיל- מתכנון המרחב המשותף ועד הדירה הבודדת ופועל בשיתוף פעולה עם הרשות לאיכות סביבה וקיימות של עיריית תל-אביב־יפו וכן עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה לקידום תחומי הקיימות בבנייני מגורים בעיר ובקרב התושבים. 

הגופים אשר ישתתפו באירוע יקבלו אפשרות להציב דוכן בגג בית ליבלינג, ובו יסבירו לעוברים והשבים על פועלם, ידגימו ויציעו להם להתנסות עד כמה שניתן במוצרים (במידה והם פיזיים). בית ליבלינג ממוקמם ברחוב אידלסון 29, ת״א, סמוך לכיכר ביאליק.

 

תנאי סף להגשת בקשה 

גופים וחברות המציעים מוצרים, מערכות ו/או שירותים לבנייני מגורים המקדמים אורח חיים מקיים, התיעלות אנרגטית, ושימוש בחומרים ידידותיים לאדם ולסביבה. 

 

תנאים נוספים 

התחייבות להשתתף באירוע בתאריך שנקבע.

המבקש אשר הצעתו תתקבל יהא אחראי לכל הציוד הנדרש להקמת הדוכן ולתצוגה.

אופן הגשת ההצעות 

הגשת בקשה להשתתפות תישלח באמצעות טופס ההרשמה לא יאוחר מיום ג׳ 09/05/23 בשעה 12:00 

 

בחירת המשתתפים

העירייה תבחר את הגורמים אשר יקבלו אפשרות להציג את פעילותם באירוע בהתאם לאמות המידה שלהלן: בשלות המוצר/השירות; איכות ההדגמה המוצעת למוצר/השירות; חדשנות ומקוריות של המוצר/השירות; ההתייעלות האנרגטית המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע; הוזלת עלות המחייה המתקבלת מהמוצר/השירות המוצע;  

העירייה תהא רשאית לקבוע את תמהיל המשתתפים לאור שיקולי שטח וסוג פעילות. 

העירייה תהא רשאית לקבוע נראות ובולטות שונה לחברות השונות, בהתאם לשיקולי ביקוש, התאמה לקהל היעד, המגוון וייחודיות השירות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כללי

העירייה שומרת לעצמה לבטל את האירוע ו/או לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים בקול קורא זה ו/או לשנות את תנאי קול קורא זה.

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות באירוע יחולו על המבקש בלבד.

העירייה שומרת על זכותה לבטל השתתפותו של גוף כלשהו בפרויקט אם לא עמד בהתחייבויותיו כלפי העירייה או אם אינו מקיים את הוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


לבירורים ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל binyan.home@gmail.com

bottom of page